Modulaarinen Strategia ja Potentiaali 

Yhdistämällä strategia ja business case, voidaan arvioida modulaarisuuden tuomat hyödyt ja paras etenemistapaBusiness casessa tutkitaan kustannukset, edut, riskit ja ajoitus. MSAP™ määrittelee markkinalähtöisen modulaarisuusstrategian ja asettaa tavoitteet sekä laskee taloudellisen potentiaalin että sijoitetun pääoman tuoton. Business casen avulla voit asettaa strategisen suunnan yrityksellesi. 

 

1 - Formulate (petrol)
SUUNNITTELUVAIHE

Selvitä potentiaalisi 

 Päätös edetä modulaarisuuden kanssa tapahtuu kytkemällä se strategiaan ja tekemällä business case, jossa tutkitaan kustannukset, edut, riskit ja ajoitus. Modular Strategy and Potential™ (MSAP) määrittelemarkkinalähtöisemodulaarisuusstrategian, asettaa tavoitteet ja laskee taloudellisen potentiaalin, suunnittelee toteutuksen ja määrittää sijoitetun pääoman tuoton. 

  Modulaarisuus on liiketoimintaa parantava muutosprosessi, joka vaikuttaa organisaation kaikkiin toimintoihin. Se saa sinut miettimään uuden lähestymistavan toimitusketjuun, tuotantolinjoihin, markkinointiin, IT-järjestelmiin, organisaatioihin sekä kustannus- ja kannattavuusperusteihin. 

 MSAP:n teon aikana Modular Management käyttää resursseja koko organisaatiostasi modulaarisuuden mahdollisuuksia selvitettäessäVedämme työpajoja, joissa jaetaan tärkeimmät havainnot, linjataan strategia, tehdään tuloksista johtopäätökset ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. MSAP kestää kahdeksasta kuuteentoista viikkoa riippuen analyysin laajuudesta sekä resurssien saatavuudesta.

  

MSAP on viisivaiheinen prosessi: 

  1. Selvitä lähtötaso
  2. Määrittele strategia ja tavoitteet,
  3. Aseta tavoitteet
  4. Määritä hyödyt ja
  5. Tee toimintasuunnitelma.

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.
explore your modular strategy
YHTEENVETO

POTENTIAALI 

Modular Strategy and Potential™ (MSAP) määrittelee markkinalähtöisen modulaarisuusstrategian, asettaa tavoitteet ja laskee taloudellisen potentiaalin, suunnittelee toteutuksen ja määrittää sijoitetun pääoman tuoton. 

MITEN? 

Viisivaiheinen prosessi: 

  • Selvitä lähtötaso
  • Määrittele strategia ja tavoitteet 
  • Aseta tavoitteet 
  • Määritä hyödyt 
  • Tee toimintasuunnitelma 

MSAP-menetelmä

1.Selvitä lähtötaso

Analyysin ensimmäinen vaihe on selvittää lähtötaso ja tunnistaa toiminnan sekä tuoterakenteen kompleksisuuden syyt ja seuraukset. Analyysi alkaa datan keräämisellä sisältäen taloudelliset parametrit, prosessikuvaukset (esim. Order-to-Delivery ja  tuotekehitys), organisaatiorakenteen sekä nykyisen IT-infrastruktuurin. 

Tietojen keräämisen lisäksi haastattelemme ihmisiä keskeisissä toiminnoissa ymmärtääksemme yrityksen nykytilaa, 
toimintaperiaatteita, aktiviteetteja ja kustannuksia. Järjestämme myös työpajoja nykyisen tuotearkkitehtuurin ja markkinamahdollisuuksien ymmärtämiseksi. Tulokset analysoidaan modulaarisuuden tuomien hyötyjen perustason määrittämiseksi. Havaittujen puutteiden avulla on mahdollista selvittää mitä tarvitaan yrityksen täydelliseen uudistamiseen ja hyötyjen saavuttamiseen. 

 

2. Määrittele strategia ja tavoitteet


Strategia määrittelee miten yrityksesi realisoi visionsa ja missionsa, kun se kilpailee tuotteillaan valitsemillaan markkinoilla. Tavoitteiden tulisi ohjata yrityksesi toimintoja strategian saavuttamiseksi. 

Modular Management kuvaa strategiaa kolmiulotteisesti, jonka määrittelevät operatiivinen huippuosaaminen, tuotejohtajuus ja asiakaslähtöisyys. Katsomme kokonaisvaltaisesti toiminta-, tuote-, markkina- ja rahoitustilannettasi ja yhdessä päätämme, kuinka modulaarisuus voi parhaiten tukea ja saavuttaa strategisia tavoitteitasi. 

Nämä päätökset ajavat tuoteperheesi modulaarisuuden saavuttamaan strategiset tavoitteet huomioiden kaikki kolme ulottuvuutta samanaikaisesti. Tämä luo perustan tuotteen myynnille, kannattavuudelle ja kestävälle arvontuotolle. 

 

3.Aseta tavoitteet


Modulaarisuuden edut syntyvät poistamalla kustannukset, jotka johtuvat tuottamattomasta kompleksisuudesta sekä hyödyntämällä vähemmän kompleksisen ja joustavamman tuotearkkitehtuurin mahdollisuudet. 

Keskeinen osa MSAP:ia on kompleksisuuden aiheuttamien kustannusten arviointi. Tämä käsite on laajalti tunnettu ja hyväksytty, mutta sen käyttöä liiketoimintapäätösten tekemisessä ei ymmärretä laajalti. Modular Management soveltaa metodia ja laajaa kokemusta tutkiakseen kustannuksesi kokonaisvaltaisesti: työ, materiaalit, pääoma, myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset jne. Tunnistamme nykyisten tuotearkkitehtuurien osuuden kustannuksista, joihin voidaan verrata modulaarisia tuoteperheitä. Modulaariset tuoteperheet ovat luonnostaan vähemmän kompleksisia. 

 4.  Määritä hyödyt

Modulaarisuus tuottaa huippuluokan hyötyjä. MSAP tutkii mahdollisuuksia kasvattaa liikevaihtoa nopeammalla tuotejulkistussyklillä, lyhentämällä läpimenoaikoja ja laajemmalla tuotevalikoimalla.  

Työskentelemme kanssasi asettamalla ennakoivat tavoitteet oikean kompleksisuustason saavuttamiseksi ja hyödyntämällä käytettävissä olevia markkinamahdollisuuksia. Nämä tavoitteet ohjaavat modularisointityö. Yhdessä tiimisi kanssa suunnittelemme ohjelman ja määrittelemme tarvittavat resurssit. 5. Tee toimintasuunnitelma

MSAP-analyysi on vasta ensimmäinen askel kohti modulaarisuuttaSuunnittelun lisäksi täysi modulaarisuusohjelma kattaa luomisen, toteuttamisen ja hallinnoinnin vaiheet.

TIE MODULAARISUUTEEN

MSAP™ on osa suunnitteluvaihetta ja käytännössä menestyksekkääksi koettu.

Modular-system-strategy
TECHNOLOGY

PALMA®-ohjelmisto

Tämä on maailmanluokan ratkaisu tuotehallintaan.

PALMA (Product Architecture Lifecycle Management) on pilvipohjainen ohjelmisto tuotearkkitehtuurien luomiseen, dokumentointiin ja hallinnointiin. Järjestelmällisen lähestymistavan avulla voit luoda, dokumentoida ja konfiguroida tuotteita. Voit myös liittää PALMAn yrityksen eri ohjelmistoihin ja siten varmistaa tavoitteiden saavuttamisen.

Muistitietokannan päälle rakennettu PALMA on nopeampi ja kykenevämpi kuin mikään muu markkinoilla oleva kilpaileva ohjelmisto. PALMAlla voit luo konfigurointisääntöjä koodaamatta, hallinnoida tuotearkkitehtuureja elinkaaren eri vaiheissa ja luoda kilpailuetua.